De flex-BV gaat in per 1 oktober 2012

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
11:13 uur

26 juni 2012  De Eerste Kamer heeft onlangs het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht aangenomen. De invoering van de nieuwe regels voor de BV per 1 juli was te kort dag, dat wordt 1 oktober. De nieuwe wettelijke regeling maakt het een stuk eenvoudiger – en goedkoper – om een BV op te richten. De ondernemer kan zelf kiezen welk bedrag hij als kapitaal wil inbrengen, de verplichte € 18.000 aandelenkapitaal is vervallen. Ook veranderen de regels met betrekking tot de kapitaal- en crediteurenbescherming, de benoeming van het bestuur en het toezicht op de BV. De ondernemer krijgt meer vrijheid bij het inrichten van de statuten van de BV. Een flex-BV waardig.

Een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van de flex-BV.

De regels voor kapitaal- en crediteurenbescherming vervallen.


-       Het minimumkapitaal van € 18.000 niet langer is vereist.


-       Bij volstorting van het aandelenkapitaal in natura is geen accountantsverklaring meer nodig; bij volstorting in contanten geen bankverklaring.


-       Het aandelenkapitaal mag in andere valuta dan euro worden aangeduid.


-       De regeling voor Nachgründung en het verbod op financial assistance voor de BV vervallen. Door laatstgenoemde aanpassing ontstaan er meer mogelijkheden om bij overname van een BV de schuld ter financiering van de koopsom van die aandelen juridisch op het niveau van de overgenomen vennootschap te brengen. De rentelasten op die schuld kunnen zo ten laste van de winst van de overgenomen vennootschap zelf worden gebracht (voor zover die aftrek niet belemmerd wordt door fiscale renteaftrekbeperkingen).De stem- en winstrechten voor aandeelhouders worden versoepeld:


-       De BV kan aandelen zonder stem- of winstrecht uitgegeven.


-       De aandeelhoudersvergadering kan buiten Nederland worden gehouden.


-       De aandeelhouders krijgen ruimere mogelijkheden om het bestuur te instrueren.Dividenduitkeringen door de BV + aansprakelijkheid bestuur


-       Het bestuur van de BV moet goedkeuring verlenen voor winstuitkeringen aan aandeelhouders, inkoop van aandelen of kapitaalvermindering. Het bestuur voert daartoe een uitkeringentest uit, de zogenoemde liquiditeitstoets. Als de BV na de winstuitkering niet (meer) aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen, kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld. Die aansprakelijkheid is aan de orde als het bestuur ten tijde van de winstuitkering wist of behoorde te weten dat de BV door de uitkering niet langer aan haar opeisbare verplichtingen zou kunnen voldoen. De aansprakelijkheid ziet op het tekort dat in de BV ontstaat. De bestuurders moeten deze schade – plus wettelijke rente – vergoeden, te rekenen vanaf de dag van de uitkering. Een aandeelhouder van de BV kan ook aansprakelijk worden gesteld als hij wist of behoorde te weten dat de BV niet meer aan haar opeisbare verplichtingen kon voldoen.Fiscale consequenties
De flex-BV heeft ook fiscale gevolgen, met name als de ondernemer in de BV gebruik maakt van de mogelijkheid om nieuwe soorten aandelen te creëren.


-       Voor de aanmerkelijkbelang-regeling moeten aandelen zonder stemrecht of met een beperkt stem- en winstrecht als een aparte soort worden aangemerkt. Daardoor kan er eerder sprake zijn van een aanmerkelijk belang. En dat kan weer tot gevolg hebben dat de gebruikelijk-loonregeling of TBS-regeling eerder van toepassing is.


-       Voor de deelnemingsvrijstelling geldt het 5%-criterium, en dat kent geen soortbenadering. Voor de vraag of sprake is van – het economisch belang bij – 5% van het gestorte kapitaal tellen stem- als winstrechtloze aandelen mee.


-       Bij de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting blijft vereist dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom heeft van een zodanig deel van het aandelenkapitaal in de dochter dat zij recht heeft op ten minste 95% van de winst, het vermogen en zeggenschap in die dochter-BV.


 


Bron: Belastingbelangen.


 

Comments (100422)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.