Eindejaarstips 2011

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
01:44 uur

  
5 december 2011 Een greep uit de RB-Eindejaarstips 2011 
 
Kleine-ondernemersregeling
De omzetbelasting kent een speciale regeling voor ondernemers/natuurlijke personen die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Dit bedrag is na aftrek van de voorbelasting. Als u in aanmerking komt voor deze regeling hoeft u een deel of de gehele btw niet te voldoen. Als u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd geldt een volledige vermindering. U moet er wel rekening mee houden dat het bedrag van de vermindering tot het inkomen in box 1 hoort, dus helemaal belastingvrij is de regeling niet. Als de verschuldigde btw op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.345 kunt u de Belastingdienst zelfs verzoeken om een ontheffing van de factureer- en aangifteverplichting. De Belastingdienst zal bij tegemoetkoming aan dit verzoek wel voorwaarden stellen.
 
Willekeurige afschrijvingen
Startende ondernemers kunnen over hun investeringen tot een maximum van € 301.800 willekeurig afschrijven. Als de startende ondernemer dat wenst, kan hij in één keer tot op de restwaarde afschrijven. Bij bedrijfspanden kan in één keer tot op de ’bodemwaarde’ worden afgeschreven. De bodemwaarde van een bedrijfspand in eigen gebruik bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Als door de forse afschrijving een verlies ontstaat, kan dit worden verrekend met positieve inkomsten van box 1 in de vorige drie jaren. Ook kan het zijn dat door een optimale willekeurige afschrijving recht ontstaat op een middelingsteruggave. Let er wel op dat door deze afschrijvingen het recht op zelfstandigenaftrek kan vervallen in de situatie dat verlies wordt geleden.
 
Laatste kans om versneld (willekeurig) af te schrijven
De crisismaatregel waarbij een bedrijfsmiddel in twee jaar (in plaats van in vijf jaar) mag worden afgeschreven loopt af op 31 december 2011. Op investeringen die u in 2011 doet, mag u dus in 2011 en 2012, 50% per jaar afschrijven. Er hoeft niet tijdsevenredig afgeschreven te worden, dus ook op een op 31 december 2011 aangeschaft bedrijfsmiddel, kunt u in 2011 nog 50% afschrijven. Het bedrijfsmiddel moet dan wel voor 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. De regeling geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Zo zijn onder meer gebouwen, software, goodwill en personenauto´s uitgesloten. Zeer zuinige auto´s mogen overigens wel versneld worden afgeschreven. Deze gunstige regeling geldt ook als het bedrijfsmiddel nog in 2011 besteld wordt maar pas in 2012 betaald wordt. Vereist is wel dat het bedrijfsmiddel binnen drie jaar in gebruik wordt genomen.
 
Controleer VAR telefonisch
Als u iemand inhuurt die een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) heeft, kunt u als opdrachtgever de echtheid van die VAR telefonisch controleren bij het Landelijk Coördinatiepunt VAR van de Belastingdienst. U heeft daarvoor nodig het burgerservicenummer en het VAR-nummer van de betreffende persoon.
 
Denk aan de versoepelde invordering van belastingschulden
Door de economische crisis zijn nogal wat ondernemers niet in staat op tijd aan hun betalingsverplichtingen ten aanzien van hun belastingen te voldoen. Het is goed te weten dat er naast de wettelijke mogelijkheden, een bijzondere betalingsregeling geldt voor zakelijke belastingschulden. Door de crisismaatregel kan uitstel van betaling worden verkregen voor een langere periode dan 12 maanden vanaf de uiterste betaaldag van de aanslag. De ondernemer hoeft in dat geval geen zekerheid te verstrekken voor het bedrag van de aanslag. De Belastingdienst stelt aan deze bijzondere uitstelverlening wel een aantal eisen. Zo is het bijvoorbeeld nodig dat het betalingsprobleem niet via de zakelijke kredietverlening kan worden opgelost, het betalingsprobleem moet het gevolg zijn van de economische crisis en moet van tijdelijke aard zijn en moet voor een bepaald tijdstip kunnen worden opgelost. De regeling geldt niet voor betalingsproblemen die vóór 2009 zijn ontstaan of die het gevolg zijn van een andere oorzaak dan de economische crisis.

Bron: Eindejaarstips 2011.
 
 
 
 
 

Comments (50461)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.