Fiscaal pakket 2012

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
00:13 uur

Belastingplan 2012 Onderstaand een aantal interessante aspecten uit het voorstel Belastingbelangen 2012. In onze volgende blog een aantal aspecten uit Wet uitwerking Autobrief.
 
Het aan de Tweede Kamer aangeboden Fiscaal pakket 2012 bestaat uit vijf wetsvoorstellen:  Belastingplan 2012, Overige Fiscale Maatregelen 2012, Wet uitwerking Autobrief, Geefwet en Wet toepassing dwangsomregeling toeslagen. De wetsvoorstellen zullen (tenzij anders is aangegeven) per 1 januari 2012 in werking treden mits ongewijzigd aangenomen door Tweede en Eerste Kamer.
 
Afschaffing spaarloonregeling
De spaarloonregeling wordt per 2012 afgeschaft. De opgebouwde rechten worden geëerbiedigd. Werknemers kunnen hun opgebouwde spaarloon in 2013 zonder fiscale gevolgen direct opnemen. Zij kunnen er ook voor kiezen om het tegoed te laten staan; als zij de voorwaarden van de spaarloonregeling blijven naleven, kunnen zij de vrijstelling voor spaarloon in box 3 blijven benutten. De huidige deblokkeringsmogelijkheden blijven bestaan. In 2016 is de spaarloonregeling uitgewerkt. Het afschaffen van de spaarloonregeling betekent dat werkgevers daarover geen 25% eindheffing meer hoeven te betalen. Tegenover dat voordeel staat het nadeel dat de grondslag voor de premies werknemersverzekeringen omhoog gaat en werkgevers over dat hogere bedrag premies verschuldigd worden.
 
Afschaffing levensloopregeling
De levensloopregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. Het kabinet vindt dat deze  regeling slechts in geringe mate bijdraagt aan het verminderen van de druk in het spitsuur van het leven van werknemers. De levensloopregeling wordt vooral gebruikt om een tegoed op te bouwen om vervroegd te kunnen uittreden, en dat past niet binnen het beleid van dit kabinet om doorwerken te stimuleren. Het voorgestelde overgangsrecht voor opgebouwde rechten is als volgt:
• Werknemers die op 31 december 2011 een positief saldo op hun levensloopregeling hebben staan, kunnen dat tegoed in 2012 nog aanhouden.
• Vanaf 2013 kan de levensloopregeling uitsluitend nog benut worden door werknemers die vóór 1 januari 2013 de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt. Deze deelnemers kunnen blijven inleggen en opnemen volgens de huidige wettelijke regeling. Omdat het levenslooptegoed moet vrijvallen op – ten laatste – de dag vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd, loopt deze overgangsregeling automatisch af in 2019. De deelnemers uit dit cohort kunnen desgewenst hun levenslooptegoed in 2013 geruisloos omzetten in de regeling voor vitaliteitssparen. Zie onder 4.1. Bij die keuze vervalt de mogelijkheid om in latere jaren nog aan de levensloopregeling deel te nemen.
• Deelnemers aan een levensloopregeling die voor 2013 nog niet de leeftijd van 58 hebben bereikt, kunnen er voor kiezen om hun levenslooptegoed in één keer te laten uitbetalen. Die uitkering is belast, de opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting worden in één keer verrekend. Zij kunnen er ook voor kiezen om het levenslooptegoed door te storten naar de vitaliteitsregeling, ook als de waarde van dat tegoed hoger is dan € 20.000, het plafond van de vitaliteitsregeling.
 
Bron: Belastingbelangen
 

Comments (2937)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.