Kindregelingen: afschaffen of fors verminderen

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
23:52 uur

27 juni 2011 Het kabinet wil een groot aantal kindregelingen afschaffen of fors verminderen. Dat lot treft de kinderopvangtoeslag, maar ook andere kindregelingen in de belastingwetgeving.


Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij diverse kindregelingen wil versoberen of afschaffen. Het kabinet wil met deze maatregelen de kosten van de kindregelingen terugbrengen tot circa 9 miljard euro, het niveau van deze kosten in 2008.


In de brief wordt uitgebreid ingegaan op de kosten van kinderopvang. Uitgangspunt van de wettelijke regeling voor kinderopvang was dat de overheid, werkgevers en de ouders ieder een derde van de kosten zouden betalen. Maar de ouders betalen veel minder: in 2010 slechts (gemiddeld) 22%. Het kabinet neemt maatregelen om de bijdrage van de overheid en werkgevers tezamen te laten dalen, tot 66% in 2015; de bijdrage van de ouders moet omhoog tot 34%. De volgende maatregelen zijn daartoe aangekondigd:


• De ouderbijdrage wordt voor alle kinderen verhoogd met 16,25%.• Er komt een vaste, inkomensonafhankelijke bijdrage voor ouders van € 15 per maand. • De kinderopvangtoeslag wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren. • De maximum uurtarieven worden in 2012 niet geïndexeerd. • Voor de hoogste inkomens wordt de toeslag voor het tweede en volgende kind verlaagd tot 58,2%. Nu is dat nog ruim 82%. • Ouders in de hoogste inkomensklasse ontvangen geen kinderopvangtoeslag meer voor hun eerste kind.


Geplande ingangsdatum van deze maatregelen is 1 januari 2013.


Ook het kindgebonden budget wordt gekort.Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming in de kosten voor gezinnen tot een bepaald inkomen. Het budget wordt beperkt tot twee kinderen, en in de komende jaren wordt geen inflatiecorrectie toegepast. Voor ouders met een belastbaar vermogen in box III van meer dan € 80.000 wordt het budget afgeschaft. Deze vermogenstoets wordt van kracht in 2013; de andere maatregelen in 2012.


Ook diverse kindregelingen in de inkomstenbelasting worden gekort. Het gaat met om de volgende maatregelen:


• De aftrek voor levensonderhoud wordt gefaseerd, van 2012 tot 2015, afgeschaft.• De ouderschapsverlofkorting wordt per 2012 afgeschaft. • De kindertoeslag in box III wordt per 2012 afgeschaft. • Bij de alleenstaande ouderkorting gaat de leeftijdsgrens van 27 naar 18 jaar. • De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt geïntensiveerd door het opbouwpercentage en het maximale bedrag te verhogen. • De overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt beperkt. Bij deze (al eerder aangekondigde) regeling is een uitzondering getroffen voor gezinnen met kinderen tot 6 jaar. Deze uitzondering zal gefaseerd worden afgeschaft.


Bron: Belastingbelangen


 

Comments (518)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.