Nieuwe BTW-factureringsregels per 1 januari 2013

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
12:22 uur

Per 1 januari 2013 komen er nieuwe factureringsregels voor de omzetbelasting, in de gehele Europese Unie, dus ook in Nederland. Die nieuwe regels moeten de facturering eenvoudiger maken, én het elektronische facturen stimuleren. Dat levert ondernemers en overheid een substantiële vermindering van administratieve lasten op.
De Raad van de Europese Unie heeft medio 2010 een richtlijn gegeven voor een aanpassing van de BTW-factureringsregels. Financiën heeft die richtlijn uitgewerkt in het wetsvoorstel Implementatie richtlijn factureringsregels; dat wetsvoorstel is aangenomen en treedt per 1 januari 2013 in werking.

De factuur is van groot belang bij de heffing van omzetbelasting. De factuur bevat de informatie die nodig is om de plaats van de prestatie en het BTW-tarief te bepalen. Voor de ondernemer is een correcte factuur het instrument om een aftrek van voorbelasting te verkrijgen. En voor de Belastingdienst is de factuur een belangrijk hulpmiddel bij de controle op een correcte toepassing van de BTW-wetgeving. Een ondernemer moet onder de oude en de nieuwe regels altijd een factuur uitreiken als hij goederen levert aan of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, niet zijnde een ondernemer. Een factuur is ook altijd verplicht bij afstandverkopen en intracommunautaire leveringen van goederen.
Facturen moeten volledig zijn. Per 2013 wordt het toegestaan om in bepaalde situaties een vereenvoudigde factuur uit te reiken. Dat mag als het factuurbedrag inclusief BTW) niet hoger is dan honderd euro. Op de vereenvoudigde factuur moeten minimaal vermeld worden de factuurdatum, de NAW-gegevens van de leverancier, de aard van de geleverde goederen of de verrichte diensten en het te betalen BTW-bedrag of de gegevens waarmee dat bedrag kan worden berekend.
Bij het elektronisch factureren spelen het waarborgen van integriteit en authenticiteit van de factuur een belangrijke rol. In Nederland kan de opmaak en het versturen van elektronische facturen al weer geruime tijd vorm- en middelvrij plaatsvinden voor binnenlandse transacties. Voor grensoverschrijdende transacties ligt dat moeilijker. Per 1 januari 2013 gaat dat veranderen. Ondernemers kunnen er vanaf die datum voor kiezen om de integriteit en authenticiteit van de factuur te waarborgen met de geavanceerde elektronische handtekening, of met Electronic Data Interchange (EDI). Desgewenst kunnen zij ook voor een andere systeem kiezen, mits er maar sprake is van een bedrijfscontrole die een betrouwbaar controlespoor oplevert tussen factuur en prestatie.

De nieuwe factureringsregels treden pas per 1 januari 2013 in werking. Toch doen ondernemers en hun adviseurs er verstandig aan om zich daar al eerder in te verdiepen, en de administratieve systemen binnen de
organisatie aan te passen. Als dat niet tijdig is gebeurd, is het uitreiken van een onjuiste factuur al snel een feit. En dat is een dure grap: de Belastingdienst kan het uitreiken van een onjuiste factuur beboeten met maximaal € 4.920.

Bron: Belastingbelangen

Comments (26373)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.