Overdrachtsbelasting op woningen van 6% naar 2%

user warning: Expression #2 of ORDER BY clause is not in SELECT list, references column 'kuiperab_site.n.created' which is not in SELECT list; this is incompatible with DISTINCT query: SELECT DISTINCT MONTHNAME(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS month, YEAR(FROM_UNIXTIME(n.created)) AS year FROM node n WHERE n.type = 'post' AND n.status = 1 ORDER BY year, n.created in /home/kuiperab/public_html/sites/all/modules/custom/am_blog/am_blog.module on line 191.
23:49 uur

Financiën heeft de overdrachtsbelasting bij verkrijging van een woning tijdelijk verlaagd van 6% naar 2%. De tariefsverlaging werkt terug tot 15 juni 2011. De maatregel is bedoeld om de woningmarkt vlot te trekken.


 Financiën heeft besloten om de overdrachtsbelasting (OVB) bij de verkrijging van een woning per direct te verlagen van 6% naar 2%. De tariefsverlaging wordt meegenomen in het Belastingplan 2012. Vooruitlopend op die wetswijziging keurt Financiën goed dat het verlaagde tarief met ingang van 15 juni 2011 van toepassing is. Het gaat hierbij om de datum waarop de akte van levering bij de notaris is ondertekend; de datum van de 'voorlopige' koopakte is niet van belang.


De tariefsverlaging ziet uitsluitend op de verkrijging van woningen, of van rechten waaraan woningen zijn onderworpen, zoals een recht van vruchtgebruik, van bloot eigendom of van opstal. Woningen zijn alle onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. De tariefsverlaging is niet beperkt tot de ‘eigen woning’ in fiscale zin: de tariefsverlaging geldt voor de woning die de koper/verkrijger zelf gaat bewonen, maar ook voor woningen die aan een particulier worden verhuurd. Ook recreatie- en tweede woningen komen in aanmerking voor het 2%-tarief.  


Tot de woning behoren ook de ondergrond , de tuin en de aanhorigheden bij een woning die zich op hetzelfde perceel bevinden, zoals een garage, een schuur, een serre, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke. Een garage die tot hetzelfde gebouwencomplex als de woning behoort, wordt ook tot de woning gerekend. Tijdelijke leegstand is geen beletsel voor de tariefsverlaging. Bij onroerende zaken die niet volledig bestemd zijn voor bewoning – denk aan een woon-winkelpand of een woon-praktijkpand – geldt de tariefsverlaging uitsluitend op de waarde van het gedeelte van het pand dat voor particuliere bewoning is bestemd. Is zo’n gemengd pand qua oppervlakte voor 90% of meer – geheel of nagenoeg geheel – bestemd voor bewoning, dan kan het tarief van 2% op de waarde van de gehele onroerende zaak worden toegepast.


 Voor de verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichamen kan het tarief van 2% uitsluitend worden toegepast op de waarde van de aandelen indien en voorzover die betrekking heeft op woningen. De tariefsverlaging geldt niet voor bedrijfsgebouwen en –ruimtes, afzonderlijke garageboxen, hotels, pensions, asielzoekerscentra, een onroerende zaak die bestemd is voor gebruik als een verpleeg- of verzorgingsinstelling of ziekenhuis, internaten en grond bestemd voor woningbouw.


 


Bron: Belastingbelangen.


 

Comments (1303)

Laat een reactie achter

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.