Privacypagina

Privacy Policy Kuiper Administraties en Belastingconsulenten

Inleiding

Kuiper Administraties en Belastingconsulenten hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij willen in deze Privacy Policy heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Kuiper Administraties en Belastingconsulenten doet er alles aan om uw privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bescherming persoonsgegevens

Onze klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat wij zorgvuldig met hun gegevens omgaan. Kuiper Administraties en Belastingconsulenten verwerkt de persoonsgegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze diensten. De persoonsgegevens worden beperkt tot de gegevens die we minimaal nodig hebben. Deze gegevens worden alleen verwerkt als het voor een doeleinde is. De doeleinde kunnen zijn:
– Administratieve doeleinden;
– Het uitgeven van een opdracht;
– Belastingaangiften en toeslagen;
– Om telefonisch of via e-mail vragen te kunnen beantwoorden;

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kuiper Administraties en Belastingconsulenten de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
– Voornamen
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– Telefoonnummer (zakelijk)
– E-mailadres
– E-mailadres (zakelijk)
– Adres
– Postcode
– Woonplaats
– BSN-nummer (indien nodig)
– Identiteitsbewijs
– Bankrekeningnummer
– Inschrijving bij Kamer van Koophandel

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaar termijn

Kuiper Administraties en Belastingconsulenten bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen in Kuiper Administraties en Belastingconsulenten die van uw gegevens kennis kunnen maken, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
– Wij maken gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming;

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek van inzage door u is gedaan, vragen wij of u een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen mogen hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens.

Contactgegevens

Kuiper Administraties en Belastingconsulenten

Hollandscheveldse Opgaande 19a
7913 VA Hollandscheveld

info@kuiperabc.nl

0528-235061

www.kuiperabc.nl